Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna nie jest jedną konkretną cechą czy właściwością naszego umysłu (jak iloraz inteligencji), ale całym zbiorem umiejętności. Obejmuje m.in. takie talenty jak:

  • zdolność motywacji i wytrwałość w dążeniu do celu mimo niepowodzeń,
  • umiejętność panowania nad popędami i odłożenia na później ich zaspokojenia,
  • regulowania nastroju i niepoddawania się zmartwieniom upośledzającym zdolność myślenia,
  • wczuwanie się w nastroje innych osób,
  • optymistyczne patrzenie w przyszłość.

Nasze życie emocjonalne to dziedzina, którą można opanować lepiej lub gorzej, tak samo jak czytanie, matematyke czy każdą inną umiejętność. O ile ilorazu inteligencji, jak wskazywały by badania psychologów, nie można w znaczący zposób zmienić w ciągu życia (jest to cecha z którą sie rodzimy i możemy zmieniać jedynie w niewielkim zakresie), o tyle inteligencję emocjonalną, z racji tego, że jest to zbiór umiejętności, można rozwijać, można się tych umejętności uczyć.

Inteligencja interpersonalna (def. Gardner) jest zdolnościa rozumienia innych osób: tego co nimi kieruje, jak pracują, jak pracować wspólnie z nimi.

Inteligencja intrapersonalna (def. Gardner) jest podobną właściwością tyle, że skierowaną do wnętrza, Jest to zdolność stworzenia sobie dokładnego, odpowiadającego rzeczywistości modelu samego siebiei i korzystania z tego modelu po to by skuteczniej działać.

Inteligencja emocjonalna (def. Salovey) to zbiór zdolności, które można podzielić na pięć podstawowych dziedzin:

  • Znajomość własnych emocji
  • Kierowanie emocjami
  • Zdolność motywowania się
  • Rozpoznawanie emocji u innych
  • Nawiązywanie i podtrzymywanie związków z innymi

Te grupy zdolności za moment prześledzimy bardziej szczegółowo.

Copyright © 2009 emocje.arct.pl